Media

Len Duong Camp 2017 - You Are The One Highlights

Lên Đường Camp on Thúy Nga Paris By Night

Len Duong Camp 2017 - Theme Intro Video

Lên Đường Camp 2016 - "I Am Vietnamese" Highlights

Lên Đường Camp 2016 - Tôi Là Người Việt Nam "I Am Vietnamese"

Lên Đường Camp 2015 - "Rise To The Challenge" với TS. Lê Duy Loan

Len Duong Camp 2014 - Highlights

Len Duong Camp 2014 - TV News Recap